Kiinteistön myynnissä / ostossa huomioitavaa

TARSALANJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA OHJE

Hallitus 16.4.2012
LIITTYMISSOPIMUKSEN SIIRTO KIINTEISTÖN MYYNNIN YHTEYDESSÄ

Tarsalanjärven vesiosuuskunnan säännöt 5§ Sopiminen liittymisestä ja palvelujen käytöstä

Liittymisestä osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon ja osuuskunnan tarjoamien palvelujen käytöstä tehdään kirjallinen sopimus.
Liittymiseen ja palvelujen käyttöön sovelletaan näiden sääntöjen lisäksi edellä mainittua sopimusta, osuuskunnan yleisiä toimitusehtoja ja taksaa ja hinnastoa.

Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot 3.9 sopimuksen siirto

Liittyjä ilmoittaa kirjallisesti laitokselle kiinteistön luovutuksesta. Liittyjä sitoutuu sisällyttämään luovutuskirjaan ehdon, jonka nojalla liittyjän sopimus siirretään luovutuksensaajalle ja jonka nojalla luovutuksen saaja sitoutuu noudattamaan kaikkia sen ehtoja.

Luovutuksensaaja tulee sopijapuoleksi, kun laitos on hyväksynyt sopimuksen siirron. Laitos ilmoittaa luovutuksensaajalle siirron hyväksymisestä. Siirron hyväksyminen edellyttää, että liittymismaksu on maksettu ja muut sopimuksen ehdot täytetty tai uusi liittyjä on ottanut edellä mainitut velvoitteet nimenomaisesti vastattavakseen. Muussa tapauksessa luovutuksensaaja katsotaan uudeksi liittyjäksi, jonka kanssa tehdään uusi liittymis- ja käyttösopimus ja jolta veloitetaan liittymismaksu.

Kiinteistön luovutuksella tarkoitetaan edellä tässä kohdassa toimenpidettä, jonka seurauksena kiinteistön omistaja tai omistajan vertainen haltija vaihtuu.

Liittyjä ei voi ilman laitoksen hyväksyntää siirtää sopimukseen perustuvia maksu- tai muita velvoitteitaan vuokralaiselle tai kolmannelle. Sopimuksen siirtämisestä tai uuden sopimuksen tekemisestä huolimatta asiakas on velvollinen hoitamaan sopimuksensa mukaiset maksu- tai muut velvoitteet.

Tarsalanjärven vesiosuuskunnan säännöt 23 § Osuuden siirto ja siirron saajan oikeus

Osuus voidaan siirtää, mutta jäsenyyttä ei voida toiselle luovuttaa.
Jos jäsen on siirtänyt osuutensa toiselle, on siirronsaaja, joka täyttää jäseneksi pääsemisen edellytykset, hyväksyttävä osuuskunnan jäseneksi.
Siirronsaajan on haettava osuuskunnan jäsenyyttä kuuden kuukauden kuluessa siirrosta kirjallisesti.

Toimenpiteet omistajan vaihtuessa

1. Myyjä ilmoittaa myynnistä vesiosuuskunnan hallitukselle ja pyytää hallitukselta kirjallista selvitystä maksu- ym velvoitteittensa suorittamisesta.
2. Myyjä sisällyttää luovutuskirjaan ehdon, jonka nojalla myyjän sopimus siirretään luovutuksen saajalle.
3. Myyjä ilmoittaa kirjallisesti (kopio kauppakirjasta) vesiosuuskunnan hallitukselle kiinteistön luovutuksesta.
4. Vesiosuuskunnan hallitus hyväksyy liittymissopimuksen siirron, mikäli myyjä on suorittanut kaikki edellä mainitut maksut ja velvoitteet.
5. Vesiosuuskunnan hallitus ilmoittaa siirron hyväksymisestä kirjallisesti luovutuksen saajalle.
6. Luovutuksen saaja hakee osuuskunnan jäsenyyttä kirjallisesti vesiosuuskunnan hallitukselta viimeistään kuuden kuukauden kuluttua osuuden siirrosta (suositus: heti kaupan syntymisen jälkeen).
7. Vesiosuuskunnan hallitus hyväksyy siirronsaajan uudeksi jäseneksi (tavallisesti liittymissopimuksen siirron hyväksymisen yhteydessä) ja ilmoittaa hyväksymisestä siitä siirronsaaneelle.

Leave a Comment